1. Varia loon- en premieheffing

1.1 Wijzigingen in de inkomstenbelasting

Het basistarief in de inkomstenbelasting is in 2021 gedaald naar 37,10% (37,5% in 2020). Dit tarief geldt voor het inkomen tot € 68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier een voordeel van.

Tabel 1. Belastingtarieven box 1 2021 voor mensen zonder AOW

Belastbaar inkomen Tarief 2021
€ 0 t/m € 68.507 37,10%
€ 68.507 of meer 49,50%

Heffingskortingen
Naast bovengenoemde wijziging in het belastingtarief is er ook het een en ander gewijzigd in de heffingskortingen. Het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot € 68.507 neemt toe in 2021. Dit komt door de verhogingen van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting bedraagt in 2021 maximaal € 2.837. In 2020 bedroeg dit nog € 2.711. Deze verhoging is vooral gunstig voor de koopkracht van mensen met lagere inkomens.

Arbeidskorting
Naast de algemene heffingskorting stijgt in 2021 ook de arbeidskorting. De maximale arbeidskorting in 2021 bedraagt € 4.205. In 2020 was dit € 3.819. Ook deze verhoging is vooral gunstig voor de koopkracht van mensen met een lager inkomen.

1.2 Wettelijk minimumloon stijgt licht

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2021 met 0,29%. Daarmee komt het minimumloon per maand uit op € 1.684,80. Het minimumloon geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder en wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen. Het minimumloon geldt bij een volledige werkweek. Hoeveel uur dit per week is, verschilt per branche. Dit kan 40 uur zijn, maar sommige branches hanteren een kortere werkweek van bijvoorbeeld 38 of 36 uur.

Minimumjeugdlonen stijgen ook
De minimumjeugdlonen bedragen een vast percentage dat afgeleid is van het minimumloon en stijgen dus ook met 0,29%. Onderstaande tabel geeft voor elke leeftijd een weergave van het per 1 januari 2021 geldende wettelijk minimumloon.­

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar 80% € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
19 jaar 60% € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
18 jaar 50% € 842,40 € 194,40 € 38,88
17 jaar 39,5% € 665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar 34,5% € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar 30% € 505,45 € 116,65 € 23,33

Beroepsbegeleidende leerweg
Voor leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen en die de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar hebben, gelden dezelfde bedragen als voor andere jongere werknemers. Maar voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende wettelijke minimumjeugdlonen. Onderstaande tabel geeft hiervan per leeftijd een weergave.

Leeftijd Staffeling bbl Per maand Per week Per dag
21 jaar 100% € 1.680,00 € 388,80 € 77,76
20 jaar 61,50% € 1.036,15 € 239,10 € 47,82
19 jaar 52,50% € 884,50 € 204,10 € 40,82
18 jaar 45,50% € 766,60 € 176,90 € 35,38

1.3 Premies werknemersverzekeringen 2021

De nieuwe premies voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte van uw werknemers.

De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24%- punt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.

Een overzicht van deze premies is ook weergegeven in de onderstaande tabel.

Premies   2020 2021
AOW Ouderdomsfonds 17,90 % 17,90 %
ANW Nabestaandenfonds  0,10 %  0,10 %
AWf Algemeen Werkloosheidsfonds
AWf-laag   2,94%  2,70 %
AWf-hoog   7,94 %  7,70 %
Ufo Uitvoeringsfonds voor de overheid  0,68 %  0,68 %
Sfn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag  0,50 %  0,50 %
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds  6,77 %  7,03 %
Whk Werkhervattingskas  1,28 %  1,36 %

Maximumpremieloon in 2021
Het maximumpremieloon is per 2021 gestegen. In 2021 bedraagt dit op jaarbasis € 58.311. In 2020 was dit € 57.232. U als werkgever hoeft geen premies te betalen over het meerdere dat een werknemer verdient. Dit maximumbedrag wordt ook gebruikt bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

1.4 Premiepercentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2021

De nieuwe percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn vastgesteld. De premies voor de Zvw gaan per 2021 met 0,3%-punt omhoog.

Werknemers
Door de verhoging zijn werkgevers voor 2021 voor hun werknemers een premie verschuldigd van 7,0% van het premieloon in plaats van de 6,70% over 2020. Dit is een premiestijging van 4,5%.

Zelfstandigen en dga’s
Voor zelfstandigen en dga’s bedraagt de Zvw-premie vanaf 2021 5,75% in plaats van 5,45% (2020). Dit is een premiestijging van 5,5%.

Bovenstaande wijzigingen worden ook in de onderstaande tabel weergegeven.

Premie 2020 2021
Zvw werkgeversheffing 6,70% 7,00%
Zvw werknemersbijdrage 5,45% 5,75%

Premiemaximum omhoog
De Zvw kent ook een premiemaximum. Het maximum stijgt in 2021 van € 57.232 naar € 58.311. Tot dit maximum is Zvw-premie verschuldigd. Dit betekent dat werkgevers in 2021 voor hun personeel maximaal € 248 meer kwijt zijn aan de Zvw-premie dan in 2020.

1.5 Uitbreiding subsidieregeling praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die werkgevers maken voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het mbo krijgen tot en met 2024 een extra toeslag. De subsidieregeling praktijkleren loopt echter tot en met eind 2022. Er is nog niets bekend over een verlenging van de regeling. Daarom is nu nog niet duidelijk hoe de toeslag voor de studiejaren 2022/2023 en 2023/2024 beschikbaar komt.

De verdeling van het budget over de onderwijscategorieën in 2021 is nog niet bekend. Momenteel is de regeling tijdelijk gesloten en kunnen er geen aanvragen worden ingediend.

1.6 SLIM-subsidieregeling 2021

Ook voor 2021 kunnen mkb-bedrijven subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Net als voor het jaar 2020 kunnen de aanvragen voor de subsidieregeling worden ingediend, van 2 t/m 31 maart 2021 en voor de tweede openstelling van 1 t/m 30 september 2021. Er wordt € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor de eerste aanvraagperiode in maart. De tweede ronde kan rekenen op € 14,5 miljoen voor de aanvragen in september. Ten opzichte van 2020 is er echter wel wat veranderd. De aanvraagperiode voor grootbedrijven en samenwerkingsverbanden in horeca, landbouw en de recreatie is namelijk aanzienlijk verkort.

De maximale subsidie per werkgever bedraagt € 24.999 (voor landbouwbedrijven max. € 20.000). Voor samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties is het maximum € 500.000. De subsidiabele kosten moeten ten minste € 5.000 of meer bedragen.

Welke bedrijven komen in aanmerking?
Een bedrijf wordt voor deze regeling als mkb-bedrijf aangemerkt als er minder dan 250 personen werkzaam zijn en bovendien de jaaromzet niet meer dan € 50 miljoen bedraagt en/of het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan € 43 miljoen bedraagt.

Derde leerweg mbo
Ondernemers in het mkb die de subsidieregeling gebruiken voor praktijkovereenkomsten, dienen de startdatum van het leer-werktraject in de gaten te houden. Overeenkomsten die reeds voor 1 september 2021 zijn gestart, kunnen namelijk niet via de SLIM-regeling worden gesubsidieerd. Start het leer- en ontwikkeltraject op 1 september 2021, dan is het belangrijk om op 1 september de aanvraag in te dienen.

1.7 Wijzigingen Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

U kunt WBSO aanvragen als u ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert, maar alleen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dient u dus altijd vooraf in. Om te kunnen inloggen in het aanvraagportaal van RVO.nl heeft u eHerkenning eH2+ of hoger nodig. Met ingang van 1 januari 2021 wordt niveau eH3 geadviseerd. Vanaf 1 juli 2021 kan uitsluitend met eH3 ingelogd worden. Vraag tijdig eHerkenning aan. Houd rekening met een leveringstermijn van ongeveer twee weken.

Verhoging percentages WBSO
Voor dit jaar zijn de percentages van de WBSO verhoogd. Over de eerste € 350.000 aan innovatieve kosten ontvangt een ondernemer in 2021 40% aan tegemoetkoming in plaats van 32% in 2020. Over het meerdere aan innovatieve kosten is de tegemoetkoming gehandhaafd op 16%.

Ook voor starters
Ook starters krijgen in 2021 meer steun voor innovatie. Het percentage in de WBSO over de eerste € 350.000 aan innovatieve kosten is voor hen gestegen van 40% in 2020 naar 50% in 2021. Over het meerdere blijft ook voor hen de tegemoetkoming 16% van de kosten.

Nieuw portaal
RVO opent een nieuw aanvraagportaal voor de WBSO. U kunt uw WBSO-aanvraag voor 2021 al via dit nieuwe portaal indienen. Tot april 2021 kunt u ook nog gebruikmaken van eLoket met eH2+ of eH3.

1.8 Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. De regeling geldt voor nieuwe investeringen die vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 31 december 2022 worden gedaan. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.

Het is niet toegestaan een investering – waarvoor de BIK wordt verkregen – aan een derde  ter beschikking te stellen. Het maakt niet uit of deze derde een Nederlands of buitenlands bedrijf is.

1.9 Normbedragen kennismigranten 2021

Werkgevers die de kennismigrantenregeling voor een buitenlandse werknemer willen toepassen, mogen dat alleen als deze werknemer elke maand minimaal een bepaald brutoloon ontvangt. Per 1 januari 2021 zijn die salariseisen als volgt vastgesteld:

 • kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.484;
 • kennismigranten vanaf 30 jaar: € 4.752;
 • kennismigranten die na het afronden van een goedgekeurde bachelor-, master- of postdoctorale opleiding binnen drie jaar in Nederland aan het werk gaan: € 2.497;
 • houder van Europese Blauwe kaart (EU Blue Card) € 5.567.

De bedragen zijn allemaal exclusief de vakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft.

Wat telt mee voor het salariscriterium?
De IND telt de kostenvergoedingen en vaste toeslagen (zoals een dertiende maand) mee. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De vergoedingen en toeslagen staan in het contract.
 • De vergoedingen en toeslagen worden elke maand overgemaakt naar een bankrekening op naam van de kennismigrant of de houder van een Europese blauwe kaart.

De volgende loonbestanddelen tellen niet mee:

 • vakantietoeslag;
 • de waarde van in natura uitgekeerd loon;
 • onregelmatig loon waarvan niet zeker is dat het wordt uitbetaald, bijvoorbeeld overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen.

Werkvergunning is niet nodig
Werkgevers hebben voor kennismigranten geen gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning nodig. Datzelfde geldt voor werknemers met een Europese blauwe kaart. Daarbij geldt wel de aanvullende eis dat de werknemer een opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit heeft afgerond of een gelijkwaardige opleiding in het buitenland. Daarnaast moet het loon van werknemers met een Europese blauwe kaart in 2021 minstens € 5.567 bedragen (exclusief vakantiebijslag).

Erkend referent worden
Van een kennismigrant is sprake als uw organisatie een buitenlandse werknemer van buiten de Europese Unie (EU) in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis. Om een kennismigrant naar Nederland te laten komen, moet uw organisatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn aangemerkt als erkend referent. In dat geval heeft de werkgever een bepaalde informatie-, administratie- en zorgplicht, komt hij in het openbaar register erkende referenten en kan hij verblijfsvergunningen aanvragen voor de kennismigrant.

1.10 Gebruikelijk loon dga

Het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor de dga en zijn partner bedraagt voor 2021 € 47.000. Dga’s kunnen het gebruikelijk loon in 2021 onder voorwaarden lager vaststellen dan € 47.000. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen betreft:

 • 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
 • € 47.000.

Let op!
Om het loon lager dan € 47.000 vast te stellen, moet u aannemelijk maken dat het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager is dan € 47.000. Lukt dat niet, dan bedraagt het gebruikelijk loon minimaal € 47.000.

1.11 Vrijwilligersregeling 2021

De vrijstelling voor vrijwilligers is per 2021 veranderd. Dit betekent dat een vrijwilliger vanaf 1 januari 2021 maximaal € 180 belastingvrij per maand kan ontvangen voor de verrichte diensten, met een maximum van € 1.800 per jaar.

Voorwaarden
De voorwaarde dat voor toepassing van de vrijwilligersregeling sprake moet zijn van een organisatie zonder winstoogmerk blijft ook ongewijzigd. Gewone bedrijven blijven dus uitgesloten van de regeling.

Dit betekent dat het moet gaan om:

 • een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
 • een sportorganisatie of sportvereniging;
 • een bedrijf dat niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

De vrijwilliger mag niet tevens een dienstbetrekking hebben bij de organisatie waar hij vrijwilliger is. Daarnaast mag de vrijwilligersvergoeding die hij ontvangt niet in verhouding staan tot de aard van het werk en de ermee gemoeide tijd.