Ondernemerschap – zelfstandige

Afschaffing Wet DBA
In 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR). De DBA heeft in plaats van de bedoelde duidelijkheid gezorgd voor onrust bij opdrachtgevers en zelfstandig ondernemers. Daarom wordt in het regeerakkoord voorgesteld om de DBA te vervangen. Er komt een nieuwe wet die enerzijds opdrachtgevers van echte zelfstandigen zekerheid biedt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt) voorkomt.

In dit kader wordt een aantal regels geïntroduceerd:

  • Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Onder een laag tarief wordt verstaan: een tarief dat overeenkomst met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon of met de laagste loonschalen in cao’s. Er kan hierbij gedacht worden aan een uurtarief dat ligt tussen de € 15 en € 18 per uur. Een langere duur is gedefinieerd als langer dan drie maanden.
  • Voor een zzp’er die werkzaamheden tegen een hoog tarief (lees meer dan € 75 per uur) verricht, niet-reguliere werkzaamheden verricht of maximaal een jaar werkzaam is voor de opdrachtgever, wordt een ‘opt-out’ ingevoerd. Opdrachtgever en zzp’er komen dan overeen dat geen loonheffing wordt ingehouden.
  • Voor de zzp’er die tussen hoog en laag in zit, wordt de opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Deze verklaring geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij inhuur van de zzp’er en vrijwaart hen voor naheffing loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. De verklaring wordt verkregen doordat de opdrachtgever via een webmodule vragen beantwoordt. Indien de vragen niet naar waarheid worden beantwoord, wordt de opdrachtgever alsnog niet gevrijwaard. Het is de bedoeling om met deze regels nader invulling te geven aan het begrip gezagsverhouding, om in de Wet zelfstandig ondernemerschap te verankeren en om duidelijkheid te krijgen of en hoe de verzekeringsgraad bij arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen verhoogd kan worden.