Ondernemers

3.1     Beperking afschrijving gebouwen

Wanneer een pand in eigen gebruik is, mag in de vennootschapsbelasting het pand worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde, de zogenaamde bodemwaarde. Vanaf 1 januari 2019 gaat een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde gelden.

3.2     Versobering verliesverrekening

Een verlies is in de vennootschapsbelasting te verrekenen met de winst van het voorgaande jaar of met winsten van de volgende negen jaren. Deze verliesverrekening wordt beperkt tot zes jaren.

3.3     Beperking renteaftrek

In de vennootschapsbelasting gelden renteaftrekbeperkingen. Deze maatregelen zijn veelal gericht om winstdrainage tegen te gaan. Per 1 januari 2019 wordt de maatregel ingevoerd dat de rente niet langer meer aftrekbaar is voor zover het saldo van de verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden-) rente meer bedraagt dan maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat. Er is wel een drempel van € 1 miljoen aan rente.

Enkele van de huidige renteaftrekbeperkingen worden afgeschaft. Het is nog niet duidelijk welke bepalingen dit zijn. Duidelijk is wel dat de af te schaffen bepalingen niet de bepalingen zullen zijn die zijn gericht op het tegengaan van winstdrainage.

3.4     Kilometerheffing voor vrachtwagens

In navolging van de ons omringende landen gaat Nederland ook een kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens. De tolgelden worden geïnd via een systeem dat gelijk is aan het systeem van de landen die reeds de kilometerheffing hebben ingevoerd. Hierdoor worden de kosten voor ondernemers beperkt.

De gelden die worden ontvangen uit de tolgelden worden naar de sector teruggesluisd door middel van verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens en door meer geld beschikbaar te stellen voor innovatie en verduurzaming.

3.5     Zelfstandigenaftrek verlaagd

Aftrekposten in de inkomstenbelasting mogen uiteindelijk alleen tegen het tarief in de eerste schijf (36,93%) worden afgetrokken. Dit heeft ook gevolgen voor de zelfstandigenaftrek. Wordt de zelfstandigenaftrek in aftrek gebracht tegen het tarief van de tweede schijf, dan wordt vanaf 1 januari 2020 het tarief van de aftrek jaarlijks verlaagd met 3%.