4. Wet tegemoetkomingen loondomein

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat ook in 2021 uit drie onderdelen:

 1. het lage-inkomensvoordeel (LIV),
 2. het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en
 3. het loonkostenvoordeel (LKV).

4.1 Uitbetaling tegemoetkomingen

Het LIV, jeugd-LIV en LKV over 2020 worden in 2021 automatisch uitbetaald als uit de loonaangiften blijkt dat een werkgever hier recht op heeft. Dit gaat als volgt in zijn werk:

 1. De werkgever krijgt vóór 15 maart van de Belastingdienst een voorlopige berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2020 die zijn ingediend tot en met 31 januari 2021.
 2. Tot en met 1 mei 2021 kunt u correcties over 2020 sturen. Die worden nog meegenomen in de definitieve berekening. Correcties na 1 mei worden wel geaccepteerd, maar tellen niet meer mee voor de berekening van de diverse tegemoetkomingen.
 3. De Belastingdienst stuurt een beschikking met de definitieve berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV naar de werkgever. Dat gebeurt vóór 1 augustus 2021, op basis van de gegevens die bekend zijn. Deze beschikking is vatbaar voor bezwaar.
 4. Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden de bedragen uitbetaald. Dit zal uiterlijk 12 september 2021 zijn.

4.2 Het lage-inkomensvoordeel in 2021

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt per 1 januari 2021 verlaagd. De daling zet door en het jeugd- LIV zal met ingang van 2024 zelfs helemaal verdwijnen. De maatregelen worden genomen om de kosten te dekken van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.

De bedragen voor 2021 zijn als volgt:

Gemiddeld uurloon 2021 LIV per werknemer per uur Maximaal LIV

per werknemer per jaar

˃ € 10,48 ≤ € 13,12 € 0,49 € 960 per jaar

Voorwaarden LIV
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het LIV, zijn in 2021 ongewijzigd:

 • De werknemer voldoet aan een vastgesteld gemiddeld uurloon (gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon).
 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar).
 • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Geen actie nodig voor aanvragen LIV
Voor het aanvragen van het LIV hoeft u geen actie te ondernemen. Het UWV beoordeelt namelijk aan de hand van de loonaangiften of u aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens stuurt het UWV de informatie naar de Belastingdienst. Deze neemt de uiteindelijke beslissing. U krijgt vóór 15 maart een voorlopige berekening en u kunt tot en met 1 mei correcties over het voorgaande jaar sturen. De definitieve berekening van het LIV ontvangt u altijd vóór 1 augustus.

4.3 Het jeugd-lage-inkomensvoordeel in 2021

Het jeugd-LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon als gevolg van een verlaging van de leeftijd waarop recht bestaat op het volwassen minimumloon. De bedragen voor het jeugd-LIV zijn in 2020 gehalveerd ten opzichte van eerdere jaren. Ook zijn de uurloongrenzen aangepast. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, blijven gelijk. Per 1 juli 2021 zullen de nieuwe uurloongrenzen bekend worden gemaakt.

Bedragen jeugd-LIV 2020
Indien een werknemer binnen de uurloongrenzen valt en voldoet aan de overige voorwaarden, dan heeft een werkgever voor een werknemer recht op het jeugd-LIV. Hoeveel het voordeel precies is, hangt zowel af van het aantal verloonde uren als van de leeftijd van de werknemer. De bedragen zijn ten opzichte van eerdere jaren enigszins versoberd.

Leeftijd op 31 december 2019 Jeugd-LIV per uur in 2020 Maximale jeugd-LIV per werknemer in 2020
 20 jaar € 0,30 € 613,60
 19 jaar € 0,08 € 166,40
 18 jaar € 0,07 € 135,20

Voorwaarden jeugd-LIV
Een werkgever heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan deze drie voorwaarden:

 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor zijn leeftijd.
 • De werknemer was op 31 december van het voorafgaande jaar 18, 19 of 20 jaar.

Het gemiddelde uurloon is het loon uit dienstbetrekking van een jaar, gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar.

Uurloongrenzen 2020
De uurloongrenzen voor de verschillende leeftijden voor de jeugd-LIV bedragen per 1 juli 2020:

Leeftijd op 31 december 2019 Ondergrens Bovengrens
 20 jaar € 8,30 € 10,29
 19 jaar € 6,23 € 9,24
 18 jaar € 5,19 € 6,93

Einde jeugd-LIV
Zoals het zich nu laat aanzien, zal het jeugd-LIV met ingang van 2024 komen te vervallen.

Minister Koolmees werkt wel aan een oplossing voor het verdwijnen van het jeugd-LIV. Zo heeft hij met werkgevers afspraken gemaakt over de toekomst van het LKV en (jeugd-)LIV. Hij wil het LIV gerichter in gaan zetten en omvormen tot een loonkostenvoordeel (LKV) voor potentieel kwetsbare jongeren. Dit moet – samen met de afspraak om het LKV voor banenafspraak structureel te maken – werkgevers blijven stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden.

4.4 Loonkostenvoordelen in 2021

Vanaf 2018 hebben werkgevers die oudere uitkeringsgerechtigden, arbeidsbeperkten of werknemers die onder de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden vallen in dienst nemen, recht op zogenaamde loonkostenvoordelen (LKV’s). De voorwaarden hiervoor blijven in 2021 gelijk.

Bedragen 2021

LKV Bedrag per verloond uur Maximumbedrag per jaar Duur
Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar
Arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 onbeperkt
Herplaatsen arbeidsgehandicapte

werknemer

€ 3,05 € 6.000 1 jaar

Maximumduur LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden 2021
Met ingang van 2021 zal een wijziging plaatsvinden in de looptijd van het LKV voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Vanaf 2021 kan dit LKV namelijk voor onbepaalde tijd worden toegepast bij een werknemer, mits hij blijft voldoen aan de voorwaarden.

Aanvraagtermijn doelgroepverklaring weer naar drie maanden
De aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring is weer teruggebracht naar drie maanden. De aanvraagtermijn was tijdelijk verlengd naar zes maanden, omdat het door de coronacrisis vaak niet lukte om de doelgroepverklaring tijdig aan te vragen. Voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt weer een aanvraagtermijn van drie maanden.